Skip Navigation Links
Contact
Literature
Careers
Sitemap
 
Skip Navigation Links
Solvayplastics.com
Specialty Polymers
Vinyls
Site Map


 

ประวัติบริษัท 

 

ประวัติ
   
ในปี พ.ศ.2532 วีนิไทยได้ดำเนินการก่อตั้งบริษัทในการเป็นผู้นำด้านการผลิตพีวีซี วีซีเอ็ม คลอรีน และผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น โซดาไฟ เป็นต้น วีนิไทยมีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดบนชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของจังหวัดระยอง  ผู้ถือหุ้นใหญ่ของวีนิไทยคือ บริษัท Solvay Vinyls Holding AG และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 
โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประกอบด้วย โรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซีจำนวน 2 โรงงาน (ชนิดซัสเพนชั่น และอีมัลชั่น) โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (วีซีเอ็ม) 1 โรงงาน โรงงานผลิตเอทิลีนไดคลอไรด์ (อีดีซี) 1 โรงงาน และโรงงานผลิตคลอร์อัลคาไล (เอ็มซีเอ) จำนวน 1 โรงงาน และโรงงานทั้งสามส่วนนี้ทำให้กระบวนการผลิตของบริษัทฯ เป็นการผลิตแบบครบวงจร โดยพึ่งพาวัตถุดิบ และสาธารณูปโภคที่จัดหาได้ภายในประเทศทั้งหมด อาทิ การจัดซื้อเอทิลีนจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [เดิมชื่อ "บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)]" ซื้อเกลือจากบริษัท เกลือพิมาย จำกัด และซื้อกระแสไฟฟ้าจากบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) อนึ่งเพื่อความมั่นคงในด้านการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทฯ ได้ถือหุ้นบางส่วนในบริษัท เกลือพิมาย จำกัด

โรงงานผลิตคลอร์อัลคาไล ผลิตคลอรีนซึ่งนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตวีซีเอ็ม และให้ผลิตภัณฑ์ร่วมคือ โซดาไฟ และยังให้ผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่น คือ ก๊าซไฮโดรเจน และสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ บริิษัทฯ นำมาจำหน่ายในตลาดภายในประเทศ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้นำเข้าอีดีซี และวีซีเอ็มเมื่อมีความจำเป็น

บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย)

บริษัทฯ ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสารเคมีที่ชื่อ "อีพิคลอโรไฮดริน (Epichlorohydrin)" ซึ่งเป็นสารเคมีหลักในการนำไปใช้ผลิต "อีพ็อกซีเรซิน (Epoxy Resin)" โดยโรงงานของบริษัทฯ ดำเนินการและตั้งอยู่ในบริเวณอาณาเขตเดียวกันกับโรงงานของบริษัทแม่ (วีนิไทย) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ใช้กระบวนการผลิตที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งได้รับการพัฒนาและเป็นลิขสิทธิ์ของทางโซลเวย์ เอส.เอ. คือ Epicerol® วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต คือ กลีเซอรีน คลอรีน และโซดาไฟ โดยกลีเซอรีนนั้นจัดหามาจากในประเทศ และต่างประเทศ แต่ในส่วนของคลอรีนและโซดาไฟนั้นจะทำการซื้อมาจากบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ

บริษัท โซลเวย์ไบโอเคมิคอล (ไทซิง) จำกัด (บริษัทย่อย)

บริษัทฯ ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสารเคมีที่ชื่อ "อีพิคลอโรไฮดริน (Epichlorohydrin)" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับบริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้ถือหุ้นคือ บริษัท วีนิไทย โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยโรงงานของบริษัทฯ จะตั้งอยู่ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจไทซิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือ กลีเซอรีน โดยจะมีการจัดหามาจากทั้งในและต่างประเทศ ส่วนคลอรีนและโซดาไฟนั้นจะทำการซื้อจากบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันวิสัยทัศน์ของวีนิไทย

วีนิไทยเป็นบริษัทที่มีความหลากหลายในการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นจริยธรรม และมีการเติบโตทางด้านผลกำไรและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

วีนิไทยเปรียบลูกค้าเสมือนหุ้นส่วน จึงมุ่งมั่นจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

วีนิไทยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาความสามารถและตระหนักถึงศักยภาพของบุคลากร

วีนิไทยให้ความสำคัญในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ภารกิจ 
 

วีนิไทยมุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายผงพลาสติกพีวีซีโซดาไฟ และอีพิคลอไรโฮดริน ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซีย โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยระดับโลกและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

ค่านิยมของวีนิไทย

วีนิไทยเชื่อมั่นใน
 

• การดูแลลูกค้า: การเพิ่มคุณภาพและมูลค่าของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยนวัตกรรมที่คุ้มค่าอย่างไม่หยุดยั้ง

• 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน: ส่งเสริมให้เกิดความเคารพนับถือ และยกย่องชมเชยการกระทำอันเคารพต่อกฎหมาย สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรม รวมทั้งการปฏิบัติตนอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต  และความไว้วางใจ

• 
การให้เกียรติพนักงาน: การส่งเสริมให้ฝึกใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการแสดงออกถึงภาวะผู้นำ รวมทั้งการให้โอกาสแก่พนักงานแต่ละคนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่

• 
การกระจายอำนาจ: การเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการกระจายอำนาจหน้าที่  การยอมรับความเสี่ยง  ความรวดเร็วในการตอบสนอง ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม เพื่อที่จะปรับตัวให้ทันต่อความไม่แน่นอนและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

• 
การทำงานเป็นทีม: การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการสร้างทีมงานที่เปิดให้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด

แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ปัจจุบันวีนิไทย ได้ดำเนินกิจการอยู่ในระดับแนวหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศ โดยเป็นบริษัทชั้นนำที่มีการผลิตแบบครบวงจร โดยยึดหลักดังต่อไปนี้
-ใช้มาตรฐานที่ทันสมัย
-ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพระดับโลก
-ให้บริการที่ดี
-การนำการบริหารคุณภาพรวมมาใช้ 

การผลิตแบบครบวงจร
พีวีซีหรือโพลีไวนิลคลอไรด์ ได้รับการผลิตและพัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 20 พีวีซีสามารถนำไปแปรรูปและใช้งานได้อย่างมากมาย จากอัตราการเจริญเติบโตของประเทศไทยและภูมิภาคแถบนี้ เราจึงคาดการณ์ว่าการนำพีวีซีมาใช้จะอยู่ในอัตราสูงเช่นเดียวกัน
จากการเป็นผู้ผลิตแบบครบวงจร และมีความได้เปรียบจากการใช้วัตถุดิบภายในประเทศรวมถึงบริษัทได้จัดการกับความเสี่ยงในเรื่องวัตถุดิบจาก บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด(มหาชน) และบริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ใช้มาตรฐานที่ทันสมัย
วีนิไทยได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคจากบริษัท โซลเวย์ เอส.เอ. ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศเบลเยี่ยม และในปัจจุบัน บริษัท โซลเวย์ เอส.เอ. ยังได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในสี่ผู้ผลิตพีวีซีชั้นนำของโลก

ปัจจุบันโรงงานได้ดำเนินการผลิตอย่างเต็มกำลังและอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี ด้วยความสามารถในการผลิตดังกล่าว เกิดขึ้นได้ก็ด้วย ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญของบุคลากรและทีมงานที่มีมาตรฐานความสามารถในระดับสูง

วีนิไทยได้เข้าร่วมข้อตกลงด้านการให้บริการ การช่วยเหลือในด้านข้อมูล ข่าวสารจากบริษัท โซลเวย์ เอส.เอ. ในเรื่องธุรกิจพีวีซีจากทั่วโลกและด้านการตลาดเพื่อส่งออก รวมทั้งสนับสนุนทางด้านเทคนิคและความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขบวนการผลิต อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนของการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ยิ่งไปกว่านั้นยังให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมาย การจัดหา การจัดซื้อวัตถุดิบและการอบรมทางด้านเทคนิคแก่บุคลากร 

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพระดับโลก
ด้วยการใช้ใช้เทคโนโลยีชั้นนำ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของวีนิไทย ได้อยู่ในมาตรฐานของไทยและมาตรฐานสากล ทุกขั้นตอนของการผลิตจะได้รับการควบคุมดูแลอย่างระมัดระวัง ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพของโรงงาน การดำเนินการดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานของบริษัท โซลเวย์ เอส.เอ. นอกจากนี้พีวีซีของวีนิไทยยังได้รับการตรวจสอบอยู่เป็นระยะเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน

ให้บริการที่ดี
มากไปกว่านั้นคำมั่นสัญญาในการส่งสินค้าที่มีมาตรฐานระดับโลก บริษัทจะมีทีมงานบริการด้านเทคนิคที่มีความชำนาญในกระบวนการใช้พีวีซี การแปรรูป และด้วยประสบการณ์อันมากมายของทีมงานเหล่านี้ จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า ดังเช่น ช่วยเหลือเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูป เสนอสูตรของการแปรรูป ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ นอกจากนั้น ยังมีการบริการให้การทดสอบ โดยห้องปฏิบัติการทดสอบของบริการด้านเทคนิค ซึ่งนับว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทยของโรงงานผลิตพีวีซี ที่เสนอบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

การนำการบริหารคุณภาพรวมมาใช้
บริษัทได้นำนโยบายการบริหารคุณภาพรวมมาใช้ในการจัดการและการบริหาร (ทีคิวเอ็ม) รวมทั้งการรองรับระบบมาตรฐานต่างๆของ ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 และ ISO/IEC 17025 รวมทั้งการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ที่บริษัทผลิตและจำหน่ายได้แก่ ผลิตภัณฑ์พีวีซีผงชนิด K 66 ตามมาตรฐานของ มอก. ผลิตภัณฑ์โซดาไฟเหลวตามมาตรฐาน มอก. อย. และฮาลาล


 


EN

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของวีนิไทย

   

 
 

 
 
 
Current Site > SolvayPlastics
 
© SOLVAY 2015 Skip Navigation Links
Last Update (3/4/2013)