Skip Navigation Links
Contact
Literature
Careers
Sitemap
 
Skip Navigation Links
Solvayplastics.com
Specialty Polymers
Vinyls
Site Map


 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และนวัตกรรม 

 

บริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้ผลิตพลาสติกผงพีวีซีที่มีความรับผิดชอบ และถือเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งของไทย บริษัทฯได้จัดวางนโยบายด้านการบริหารการจัดการของบริษัทฯให้อยู่บนพื้นฐานการพัฒนาการอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาการที่เพียงพอแก่ความต้องการของประชากรในยุคปัจจุบันโดยมิให้สิ้นเปลืองไปยังประชากรรุ่นต่อไป โดยหลักแล้วการพัฒนาดังกล่าวจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการคือ : ทางสังคม ทางสิ่งแวดล้อม และทางเศรษฐกิจ

ความรับผิดชอบส่วนแรกต่อสังคมนั้น เรามีการพัฒนาและดำเนินการให้บริษัทฯมีการสื่อสารอย่างใกล้ชิดและโปร่งใสกับผู้ที่มีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา รวมถึงชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานอีกด้วย โดยการดำเนินกิจกรรมที่ทำเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและท้องถิ่น และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายต่อการใช้งานในทุกรูปแบบของชีวิตประจำวันของมนุษย์

องค์ประกอบต่อมาคือ พันธะสัญญาที่เป็นหลักฐานยืนยันการดำเนินการผลิตที่ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนากระบวนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดสายของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงของสิ้นสุดการใช้ผลิตภัณฑ์  หนึ่งในคำมั่นสัญญาหลักที่บริษัทฯได้ ให้ไว้คือ โครงการดูแลด้วยความรับผิดชอบ®

ท้ายที่สุดแล้ว ในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำในเวทีตลาดโลกได้มีส่วนช่วยสร้างเศรษฐกิจโลกให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยการนำความมั่งคั่งมาสู่พนักงานและชุมชน ซึ่งได้แปรไปสู่ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้นทั้งในด้านสุขอนามัยและระบบการศึกษา


Integrated Management System
นโยบายระบบการจัดการแบบบูรณาการรวม

HSE Mission and Strategy
 
นับตั้งแต่การประชุมระดับโลกที่ RIO เมื่อปี พ.ศ. 2535 แนวทางสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อนำมายึดถือปฎิบัติ

วีนิไทยและพนักงานทุกคน ได้มุ่งมั่นในการเข้าร่วมโครงการดูแลด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Care) ซึ่งได้กำหนดให้เป็นแกนสำคัญในการปฏิบัติและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ

วีนิไทย ตระหนักถึงการควบคุมปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่าง ๆ ในด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสำคัญในอันดับต้นๆและตลอดไป ดังนั้น จึงได้มีการปฏิบัติและทบทวนแผนงานและการประเมินอย่างเป็นระบบ โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงาน และคณะผู้ตรวจสอบระบบ ISO จากภายนอก ตลอดจนการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจากโซลเวย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองรายของบริษัทฯ

ปัจจัยสนับสนุนกลยุทธที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การเข้าถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงาน ลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้ประกอบการขนส่ง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และชุมชน โดยให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การเป็นผู้นำให้กับสมาคมบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง (RESA) และการจัดตั้งกลุ่มการบริหารความปลอดภัยในการขนส่งผลิตภัณฑ์คลอร์อัลคาไล (Chlor-Alkali Transportation Emergency Mutual Aid Group (CATEMAG))

เรามีความเชื่อมั่นว่า พลาสติกพีวีซีและโซดาไฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพทางด้านเศรษฐกิจและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการศึกษาประเมินถึงวงจรการใช้งานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการ ลูกค้า และสถาบันทางวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ

นวัตกรรม  

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้ถือว่านวัตกรรมและข้อเสนอแนะเป็นกระบวนการและเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้บริษัท ฯ เกิดความก้าวหน้า

ด้วยหลักการดังกล่าว ผู้บริหารจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่ รวมทั้งด้วยค่านิยมของบริษัท ฯ อันได้แก่ การเป็นเลิศ ความคิดสร้างสรรค์ การมอบอำนาจหน้าที่ และการทำงานเป็นทีม จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้งานนวัตกรรมและข้อเสนอแนะประสบผลสำเร็จ

ผู้ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมประจำปีของบริษัทฯ จะได้รับเกียรติและได้รับการยกย่องจากบริษัท ฯ

ระบบการจัดการพลังงาน  

1. ฉลากลดคาร์บอนสำหรับผลิตภัณฑ์ปี 2553 
    - พีวีซีซัสเพนชั่น
    - พีวีซีอีมัลชั่น
    - โซดาไฟ
2. ฉลากลดคาร์บอนสำหรับอาคารห้องปฏิบัติการปี 2554
3. Carbon footprint ปี 2555
4. โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 ปี 2555
5. โครงการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบสมัครใจ ปี 2555
6. Thailand Energy Award ปี 2555


 


E-HIA 

 
 
 
Current Site > SolvayPlastics
 
© SOLVAY 2015 Skip Navigation Links
Last Update (18/12/2013)